Coming soon ...

רשות ניקוז ונחלים כינרת

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי שהקמתו נקבעה בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957, וחברים בה נציגי 29 הרשויות המקומיות הנכללות בתחומהּ ונציגי ממשלה.
בעקבות אירועי השטפונות שאירעו בחורף 1991-1992 והסבו נזקים כבדים, פרסם מבקר המדינה בשנת 1993 דו"ח ביקורת מיוחד אודות תשתיות הניקוז במדינה. בעקבות הדו"ח נקבע כי לצורך טיפול יעיל בנושא הניקוז יש לראות באגן ההיקוות כולו מיקשה אחת הדורשת טיפול. כן נקבע מעמדן העצמאי של רשויות הניקוז.

במסגרת המסקנות מדו"ח המבקר הוחלט לפתוח בהליך רה- ארגון של רשויות הניקוז ושינוי אזורי הניקוז בגבולות המבוססים על מעטפת גבולות של אגני היקוות.
במסגרת תפקידה פועלת רשות הניקוז להסדרת אפיקי וערוצי ניקוז למניעת שטפונות והצפות. עם העלייה במודעות הסביבתית לחשיבות הנחלים וכן העלייה התלולה בביקוש התיירותי לבילוי על גדות נחלים עלה גם הצורך בהיערכות ייחודית לתכנון, תחזוקה ובקרה על הנחלים בתחום אגן ההיקוות וכן לאורך הירדן שמדרום לכינרת ועד למפגש הירדן עם הירמוך בגבול ממלכת ירדן. לאור עליית המודעות לחשיבות הנחלים הוכרזה רשות ניקוז כינרת גם כרשות נחלים וככזו היא עוסקת בתכנון ושיקום הנחלים הראשיים בתחום האגן.

הושלם פרויקט הגבהת הסוללה בתעלה המזרחית של הירדן

בהשקעה של 3 מיליון שקלים הושלם פרויקט הגבהת הסוללה בתעלה המזרחית של הירדן למניעת הצפת אזורים מיושבים וחקלאיים

תוכנית לשיקום נחל סער

תוכנית נרחבת לשיקום נחל סער בשיתוף רשות הכינרת ומועצה מקומית מסעדה ובמימון מלא של המשרד להגנת הסביבה בהשקעה של 3.5 מלש"ח.

 

 

הידעת?

הנהיגה בחוף פוגעת בתוואי החוף, בבעלי החיים השוכנים בו ובהנאת המתרחצים והנופשים בחוף ויותר מכך- אסורה על פי חוק!

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל