Coming soon ...

רשות ניקוז ונחלים כינרת

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי שהקמתו נקבעה בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957, וחברים בה נציגי 29 הרשויות המקומיות הנכללות בתחומהּ ונציגי ממשלה.
בעקבות אירועי השטפונות שאירעו בחורף 1991-1992 והסבו נזקים כבדים, פרסם מבקר המדינה בשנת 1993 דו"ח ביקורת מיוחד אודות תשתיות הניקוז במדינה. בעקבות הדו"ח נקבע כי לצורך טיפול יעיל בנושא הניקוז יש לראות באגן ההיקוות כולו מיקשה אחת הדורשת טיפול. כן נקבע מעמדן העצמאי של רשויות הניקוז.

במסגרת המסקנות מדו"ח המבקר הוחלט לפתוח בהליך רה- ארגון של רשויות הניקוז ושינוי אזורי הניקוז בגבולות המבוססים על מעטפת גבולות של אגני היקוות.
במסגרת תפקידה פועלת רשות הניקוז להסדרת אפיקי וערוצי ניקוז למניעת שטפונות והצפות. עם העלייה במודעות הסביבתית לחשיבות הנחלים וכן העלייה התלולה בביקוש התיירותי לבילוי על גדות נחלים עלה גם הצורך בהיערכות ייחודית לתכנון, תחזוקה ובקרה על הנחלים בתחום אגן ההיקוות וכן לאורך הירדן שמדרום לכינרת ועד למפגש הירדן עם הירמוך בגבול ממלכת ירדן. לאור עליית המודעות לחשיבות הנחלים הוכרזה רשות ניקוז כינרת גם כרשות נחלים וככזו היא עוסקת בתכנון ושיקום הנחלים הראשיים בתחום האגן.

הושלמו עבודות "שימור קרקע חקלאית" בגולן

במסגרת פרויקט שימור קרקע חקלאית שמטרתו להיערך מבעוד מועד לאירועי מזג אוויר קיצוני בחורף, התמקדו העבודות (בעלות של 300,000 ש"ח) בשטחים חקלאיים ובערוצים המתנקזים לנחל אל על ולנהר הירמוך והעניקו טיפול למספר נחלים ותעלות אזוריות לרבות

מצפה שרונה: מאתר פסולת למצפה ואמפי מרשים

המועצה האזורית גליל תחתון בשיתוף עם רשות הכינרת ומושב שרונה, במימון הקרן לשטחים פתוחים, החלו בפרויקט נרחב לשיקום ושדרוג אתר הפסולת שרונה שיהפוך למצפור מרשים ואקולוגי הכולל אמפי מרשים.

הידעת?

מקור השם כינרת הוא במקרא בספר במדבר ובספר יהושע המזכירים את "ים כנרת". גם בתלמוד ובמשנה הכנרת מופיעה בשם: "ימא של טבריא"

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל