Coming soon ...

רשות ניקוז ונחלים כינרת

רשות הניקוז הינה גוף סטטוטורי עצמאי שהקמתו נקבעה בחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות התשי"ח 1957, וחברים בה נציגי 29 הרשויות המקומיות הנכללות בתחומהּ ונציגי ממשלה.
בעקבות אירועי השטפונות שאירעו בחורף 1991-1992 והסבו נזקים כבדים, פרסם מבקר המדינה בשנת 1993 דו"ח ביקורת מיוחד אודות תשתיות הניקוז במדינה. בעקבות הדו"ח נקבע כי לצורך טיפול יעיל בנושא הניקוז יש לראות באגן ההיקוות כולו מיקשה אחת הדורשת טיפול. כן נקבע מעמדן העצמאי של רשויות הניקוז.

במסגרת המסקנות מדו"ח המבקר הוחלט לפתוח בהליך רה- ארגון של רשויות הניקוז ושינוי אזורי הניקוז בגבולות המבוססים על מעטפת גבולות של אגני היקוות.
במסגרת תפקידה פועלת רשות הניקוז להסדרת אפיקי וערוצי ניקוז למניעת שטפונות והצפות. עם העלייה במודעות הסביבתית לחשיבות הנחלים וכן העלייה התלולה בביקוש התיירותי לבילוי על גדות נחלים עלה גם הצורך בהיערכות ייחודית לתכנון, תחזוקה ובקרה על הנחלים בתחום אגן ההיקוות וכן לאורך הירדן שמדרום לכינרת ועד למפגש הירדן עם הירמוך בגבול ממלכת ירדן. לאור עליית המודעות לחשיבות הנחלים הוכרזה רשות ניקוז כינרת גם כרשות נחלים וככזו היא עוסקת בתכנון ושיקום הנחלים הראשיים בתחום האגן.

הקמת פארק המטוס הסמוך לקריית שמונה

במסגרת העבודות פוצל תוואי נחל עיון לשני ערוצים ועבר תהליך של שיקום ופיתלול, הוקמו בריכות שכשוך רבות לרווחת הנופשים ואף בריכת שכשוך נגישה לציבור הנכים

גשר, תצפית ושביל אופניים והליכה חדשים בין דלתון לגוש חלב

נסלל שביל הליכה וריצה המחבר בין דלתון לגוש חלב. בנוסף, הוקמו מסלולים מיוחדים לנסיעת אופניים, גשר מעבר מעל ערוץ המים המתמלא בחורף ושני מצפים

הידעת?

שביל סובב כינרת מקיף את הכינרת במסלול של 60 ק"מ במטרה להבטיח את נגישות הציבור לחופים. מוזמנים לצפות במקטעי השביל הפתוחים לציבור בדף השביל באתר

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
קו סובב כינרת
שומרי הנחל