מכרז פומבי (עם הליך תחרותי נוסף) מס' 3/18

איגוד ערים כינרת
באמצעות
רשות ניקוז ונחלים כינרת

למתן שירותי הסעות עבור פרויקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כינרת ורשות ניקוז כינרת

 1. מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי הסעות עבור פרויקטים חינוכיים ושירותי הסעות כלליים עבור איגוד ערים כינרת ורשות ניקוז כינרת, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט השירותים המצורף אליו.

 1. את טופסי המכרז ונספחיו ניתן לקבל במשרדי אגף חינוך קהילה והסברה שברשות ניקוז כינרת בצומת צמח, בנין מכבי אש, (טל: 04-8591908) תמורת עלותם בסך של 250 ₪ שלא יוחזרו, החל מיום שלישי, 15.05.2018 בין השעות 8:00-16:00. בנוסף ניתן יהיה לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז, החל מהמועד הנזכר לעיל, גם באתר האינטרנט של רשות ניקוז כינרת בכתובת: www.kineret.org.il, תחת לשונית "מכרזים".
 2. ההצעה תוגש אך ורק ע"ג הטפסים הנ"ל. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.
 3. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים המחזיקים ברישיון למשרד הסעות מאת המפקח על התעבורה, ברישיון בר תוקף מאת המפקח על התעבורה לעניין הסעה בשכר, ברישיון עסק תקף לפי פריט 8.4א לצו רישוי עסקים, וכן מעסיקים קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה. יש לצרף את כל המסמכים המאשרים זאת, ועל המסמכים להיות בתוקף ביום הגשת ההצעה. בנוסף על המציעים לעמוד ביתר תנאי הסף ובמלוא הדרישות כמפורט בחוברת המכרז.
 4. יש לצרף להצעה את כל המסמכים המפורטים במסמכי המכרז כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות למכרז.
 5. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית (ערבות ההצעה) לפקודת איגוד ערים כינרת ע"ס 25,000 ש"ח שתעמוד בתוקף החל מתאריך 03.06.2018 ועד לתאריך 03.09.2018. הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 1. רשות ניקוז כינרת תהיה רשאית שלא להביא לדיון הצעה שלא תכיל את הערבות הבנקאית ויתר המסמכים הנדרשים כמפורט בטופסי המכרז.

 1. רשות ניקוז כינרת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן תהיה רשות ניקוז כינרת רשאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה (לבחירת הזוכה במכרז), גם שיקולים הנוגעים לניסיון העבר שיש לה עם המציע, (לרבות מנהלי המציע), ככל שיהיה כזה, כולל בנושאים הקשורים לטיב ביצוע, עמידה בלוחות זמנים ו/או עמידה בהתחייבויות מהותיות אחרות.

 1. מתן השירותים והיקפם מותנה בהשלמת היתרים, אישורים והשגת מימון. לא ייחתם חוזה לפני השלמת אישורים והשגת מימון.

 1. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שברשות ניקוז כינרת בצומת צמח (בנין מכבי אש) במסירה ידנית  לא יאוחר מיום ראשון, 03.06.2018, בשעה 12:00.

  1. הערות כלליות:

 • האמור בהודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.

 • למזמין שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בחוברת המכרז.

 • בהתאם לאמור במסמכי המכרז, למזמין שמורה הזכות לנהל משא ומתן, או הליך תחרותי נוסף,  עם ובין המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו כשרות, או להחליט שלא לנהל משא ומתן או הליך תחרותי נוסף כאמור, הכל על פי שיקול דעתו ובכפוף להוראות כל דין.

 • המזמין יהא רשאי לפצל את העבודה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתו, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם, כמפורט במסמכי המכרז.

 • המזמין יהא רשאי לבחור זוכה לביצועם של חלק מהשירותים הכלולים במכרז, וכן לצמצם ואף לבטל את השירותים ביחס לסעיפים שונים בכתב הכמויות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 1. פרטים והסברים נוספים ניתן לקבל במשרדי אגף חינוך קהילה והסברה שברשות ניקוז כינרת, טל:

04-8591908

אהרון ולנסי-יו"ר
רשות ניקוז כינרת