Coming soon ...

איגוד ערים כינרת

אגף מינהלת הכינרת החל לפעול בשנת 2008 כזרוע הביצוע של איגוד ערים כינרת – עם פרסומו ברשומות חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת  (התשס"ח, 2008). על האיגוד ליזום פעולות, שנועדו להסדיר את ההפעלה התקינה של כלל החופים הציבוריים סביב הכינרת וכן לפקח על ביצוע חוק חופי הכינרת ועוד 23 חוקים ופקודות, הנוגעים להסדרת הפעילות בחופי הכינרת ובמימיה.

אגף מינהלת הכינרת ישנן שלוש יחידות פעילות: יחידת תכנון והנדסה יוזמת  ומקדמת פרויקטים בסובב כינרת משלב התכנון ועד לביצוע וכן יוזמת ומנהלת הליכי תכנון ברמות שונות - החל משינויי תב"ע נקודתיים ועד לשינוי כולל בתמ"א 13 ועוד. יחידת ניהול החופים עוסקת בניהול השוטף של חופי הכינרת המוסדרים והפתוחים אשר בתחום השיפוט של איגוד ערים כינרת. הניהול השוטף כולל עבודות תחזוקת תשתיות וניקיון, רישוי עסקים, הקמת תחנות הצלה ועוד. יחידת הפיקוח והאכיפה באגף מינהלת הכינרת עוסקת באכיפת החוקים והתקנות, המופיעים בתוספת השנייה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, ומקיימת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.


עונת הרחצה נפתחת

ביום ה', ו' בניסן תשע"ח, 22/3/18
תפתח עונת הרחצה בחופי איגוד ערים כינרת

סיורים ללא תשלום בפסח

2-3/4/18 שלושה סיורים מרתקים והפלגה במעבדה השטה, פתוחים לציבור הרחב ללא תשלום בפסח

הידעת?

בעונת ההטלה של האמנונים, המתחילה באמצע אפריל ומסתיימת באמצע יוני, הדייג באזור בקעת הבטיחה (בית ציידא) אסור

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שומרי הנחל