Coming soon ...

איגוד ערים כינרת

אגף סובב כינרת החל לפעול בשנת 2008 כזרוע הביצוע של איגוד ערים כינרת – עם פרסומו ברשומות חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת  (התשס"ח, 2008). על האיגוד ליזום פעולות, שנועדו להסדיר את ההפעלה התקינה של כלל החופים הציבוריים סביב הכינרת וכן לפקח על ביצוע חוק חופי הכינרת ועוד 23 חוקים ופקודות, הנוגעים להסדרת הפעילות בחופי הכינרת ובמימיה.

באגף סובב כינרת ישנן שלוש יחידות פעילות: יחידת תכנון והנדסה יוזמת  ומקדמת פרויקטים בסובב כינרת משלב התכנון ועד לביצוע וכן יוזמת ומנהלת הליכי תכנון ברמות שונות - החל משינויי תב"ע נקודתיים ועד לשינוי כולל בתמ"א 13 ועוד. יחידת ניהול החופים עוסקת בניהול השוטף של חופי הכינרת המוסדרים והפתוחים אשר בתחום השיפוט של איגוד ערים כינרת. הניהול השוטף כולל עבודות תחזוקת תשתיות וניקיון, רישוי עסקים, הקמת תחנות הצלה ועוד. יחידת הפיקוח והאכיפה באגף סובב כינרת עוסקת באכיפת החוקים והתקנות, המופיעים בתוספת השנייה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, ומקיימת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה ועוד.


צליחת הכינרת לבעלי מוגבלויות עמותת נחו"ש

״מסע מסוגלות״ מרגש של נפגעי חוט שדרה, הכולל מסע בשביל סובב כינרת וצליחת הכינרת

חוף מפרץ אמנון זוכה בפעם השניה בעיטור "הדגל הכחול" הבינלאומי

תו האיכות הבינלאומי "הדגל הכחול", מחייב עמידה בסדרה של קריטריונים כגון: קיום פעילויות חינוכיות, פרסום מידע סביבתי, ביצוע בדיקות איכות מים, ניהול סביבתי, שמירה על הבטיחות, נגישות נכים, מיחזור ומתן שירותים, במטרה לאפשר לציבור הנופשים והמבקרים חווית שהות בחוף ברמה בינלאומית.

הידעת?

איגוד ערים כינרת ומשרד הפנים הקימו תחנות עזרה ראשונה בחופי "צינברי" ו "שקמים". בקרוב יופעלו עוד 2 תחנות הצלה ניידות

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
קו סובב כינרת
שומרי הנחל