Coming soon ...

הידעת?

מקור השם כינרת הוא במקרא בספר במדבר ובספר יהושע המזכירים את "ים כנרת". גם בתלמוד ובמשנה הכנרת מופיעה בשם: "ימא של טבריא"

דיווח על מפגע

הרשמה לדיוור אלקטרוני

יש למלא את כל השדות באופן תקין.
שביל סובב כינרת
קו סובב כינרת