תנאי שימוש באתר

תנאי שמוש באתר כללי

רשות ניקוז כנרת (להלן: "הרשות") מציעה את המידע בשירות מקוון זה/ באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הרשות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לרשות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש סביר כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הרשות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). הרשות לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא הרשות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
הרשות לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לכל שימוש בשירות שהוא עושה.
הרשות לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי: Java, JavaScript, Active-X.
לעניין סעיף זה, "הרשות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
פרסומים רשמיים של הרשות
במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם בשירות לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של הרשות, רק המידע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון. המידע בשירות זה הינו כללי בלבד ואין לראות בו נוסח מחייב.

המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי
מבלי לגרוע מאמור בתנאי השימוש, השימוש בנתונים המופיעים בשירות זה ו/או בכל הנובע ו/או המשתמע מהם, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הרשות לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות כל הוצאה.

קישורים

ככל שקיימים בשירות זה קישורים (Links) לאתרים אחרים, ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לרשות (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הרשות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקא, אישור, המלצה או העדפה על ידי הרשות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ו/או שירותים המוצגים בהם.

פניות לרשות

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הרשות ניתן ללחוץ כאן