מערכות ניקוז

מי הנגר משטחים פתוחים סוחפים אתם חלקיקים מפני השטח. במקרים של העדר מערכות ניקוז או במצב של מערכות לקויות גורמת הזרימה למיחתור הקרקע, לארוזיה מואצת ולסחיפה של חומר חלקיקי מרחף בכמויות גדולות.
בשנת 2000 הועמק ערוץ הירדן באזור גשר בנות יעקב והוגדל שיפוע הזרימה במטרה להקטין את שטחי ההצפה במעלה. פעולה זו הגדילה את הספיקה הרגעית, שיכולה לעבור בחתך הירדן בנקודה זו, וכן את מהירות הזרימה. יש להניח, כי דבר זה גרם גם לסחיפת כמות גדולה יותר של חומר מרחף.
תרומה נוספת של חומר מרחף מגיעה מפשטי ההצפה. המים שוהים ימים או שבועות בשטח החקלאי עד להתנקזותם חזרה אל הנחלים. מלבד סחיפת חומר מרחף בעת ההתנקזות אל הנחלים, ייתכן כי מים אלה "מועשרים" בחומרים מומסים שונים בעת שהייתם בשטח המוצף.
אין בידינו כלים להערכת כמות החומר המרחף שנתרם ממקור זה. מובן, שהסכום הכולל של חומר מרחף המגיע לכינרת ומחושב על ידי יחידת אגן ההיקוות של חברת "מקורות" על בסיס ניטור ומדידת ספיקות, כולל גם חומר מרחף ממקור זה.

הרשות לשימור קרקע ברשות ניקוז ונחלים כינרת עוסקת בדיוק בהיבטים אלה של מניעת סחיפת קרקע משטחים חקלאיים, כאשר המטרה המרכזית היא מניעת נזקים לקרקע החקלאית מחד והקטנת כמות המוצקים המרחפים המוסעים ע"י הנחל לכינרת מאידך