מדיניות הארגון

מדיניות האיכות ואיכות הסביבה

רשות ניקוז ונחלים כינרת חותרת להיות גורם ממשקי ומשפיע בין החקלאות, איכות הסביבה, התיירות האקולוגית והאחרת, בריאות הציבור ופיתוח התשתיות בראיה מערכתית כוללת בתחום אגן ההיקוות של הכינרת.

למימוש חזונה, הרשות תפעל על פי העקרונות הבאים:

 • עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לפעילות הרשות, לרבות לבטיחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון וכן שמירת החוקים והתקנות של הגנת הסביבה.
 • פעולה על פי מטרות איכות ואיכות הסביבה, הנקבעות במסגרת סקר הנהלה שנתי.
 • פעולה למניעת זיהום הסביבה.
 • פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.
 • הגדרה ובקרה של תהליכי שירות לצורך מניעת נזקי שיטפונות והצפות, העצמת החקלאות ושגשוגה ומניעת סחף קרקע משטחים חקלאיים ופתוחים באמצעות טיפול מיטבי במי הנגר.
 • הסדרת הטיפול בנחלי אגן הכינרת, בחופי הכינרת ובאגם בראיה כוללת ואחידה, בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכינרת ונחליה, והגברת האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע לצמצם את הפגיעה בהם.
 • להוות מוקד ידע בעל סמכות מדעית, המייעץ ומחנך לשמירת הכינרת ואגן ההיקוות שלה, ערכיה ומורשתה, למען תושבי האזור, ישראל והעולם, היום ולדורות הבאים.
 • מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות ולאיכות הסביבה של הנהלת הרשות.
 • אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO9001:2015 ומערכת ניהול איכות סביבה ISO14001:2015.
 • בקרה על ספקים וקבלני משנה.
 • הכשרת כח אדם באופן שוטף.
 • שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת ניהול האיכות ואיכות הסביבה.

 

בכבוד רב,
הנהלת רשות ניקוז ונחלים כינרת