מאגרי קולחים ומערכות לסילוק קולחים

38 מאגרי קולחים ועוד שני מאגרי מים גדולים הקולטים גם כמות קטנה יחסית של קולחים (מאגר עינן ומאגר דלתון) קיימים באגן היקוות הכינרת. נפחם הכולל של מאגרי הקולחים מסתכם בכ- 7.5 מלמ"ק. יחד עם מאגר עינן ומאגר דלתון מגיע נפח האגירה לכ – 15.6 מלמ"ק. אגירת הקולחים בחורף במאגרים המיועדים לכך מונעת את זיהום הסביבה והכינרת מחד, ומאידך מהווה אמצעי לוויסות המים להשקיה ע"פ הצרכים החקלאיים. כמות הקולחים השנתית המנוצלת להשקיה חקלאית באגן היקוות הכינרת מוערכת בכ – 10 מלמ"ק, שהם כ- 50% מכלל כמות השפכים המיוצרת באגן.

יש צורך בביצוע מעקב רצוף אחר מפלסי המים במאגרי הקולחים, איכות הקולחים, אופן השימוש בהם להשקיה חקלאית ואירועי גלישה מהמאגרים. גלישה ממאגרי קולחים נגרמת כתוצאה מניצול לא מלא או מחוסר ניצול של הקולחים בעונת ההשקיה ו/או מנפח אגירה הקטן מכמות הקולחים, אשר מוזרמת אל המאגר בתקופת הסתיו והחורף. כמויות מי הגשמים החודרות אל מערכות השפכים, כמתואר לעיל, משפיעות כמובן גם על מאגרי הקולחים.