חזון

רשות ניקוז ונחלים כינרת – מינהלת הכינרת חותרת להיות גורם ממשקי ומשפיע בין החקלאות, איכות הסביבה, התיירות האקולוגית והאחרת, בריאות הציבור ופיתוח התשתיות בראיה מערכתית כוללת בתחום אגן ההיקוות של הכינרת.

למימוש חזונה פועלת הרשות להשיג את היעדים האלה:

  • בקרה וניהול של מערכות הניקוז באגן הכינרת לצורך מניעת נזקי שיטפונות והצפות, העצמת החקלאות ושגשוגה ומניעת סחף קרקע משטחים חקלאיים ופתוחים באמצעות טיפול מיטבי במי הנגר.
  • הסדרת הטיפול בנחלי אגן הכינרת, בחופי הכינרת ובאגם בראיה כוללת ואחידה, בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכינרת ונחליה, והגברת האכיפה של חיקוקים שנועדו למנוע לצמצם את הפגיעה בהם.
  • שמירה על איכות המים בכינרת ובמקורותיה, כראויים לשימוש כמקור לאספקת מים במשק המים הארצי.
  • להוות מוקד ידע בעל סמכות מדעית, המייעץ ומחנך לשמירת הכינרת ואגן ההיקוות שלה, ערכיה ומורשתה, למען תושבי האזור, ישראל והעולם, היום ולדורות הבאים.