ניטור

הכינרת הינה האגם המתוק היחיד בישראל, ומשום כך משמשת כמקור עיקרי להפקת מי שפירים. באגן ההיקוות של הכינרת (אשר חלקו נמצא מחוץ לגבולות ישראל) מתקיימת אוכלוסייה קבועה של כ-200,000 איש. מאת: דורון מרקל- רשות המים, בני טלטש- יח' אגן ההיקוות, "מקורות", אסף סוקניק- המעבדה לחקר הכינרת, חיא"ל

הפעילות האנושית והחקלאית במרחב אגן ההיקוות מהווים את מקורות הזיהום העיקריים לכינרת, ומהווים איום על איכות המים

niturהמופקים ממנה לשתיה. מצב זה, בו אגם המשמש כמקור מים עיקרי בישראל מוקף בפוטנציאל זיהום גבוה, הוביל להקמת מערך ניטור אינטנסיבי באגם ובאגן ההיקוות החל משנת 1969.

ניטור הכינרת ואגן ההיקוות הינו מערך המדידות והבדיקות לקביעת כמות ואיכות המים באגם ובאגן במטרה לשמר ולהיטיב את איכות המים, לדווח על "מצב האגם והאגן" בכל זמן נתון, להתריע על שינויים או מגמות בריכוזם של מרכיבים שונים המשפיעים על איכות המים, ולייצר בסיס ידע לקבלת החלטות תפעוליות באגן, באגם ובמערכות אספקת המים המקומיות והארצית הניזונות מהכינרת.

מערך הניטור באגם מבוסס על דיגום ומדידה של פרמטרים פיסיקליים, כימיים וביולוגיים בתחנות קבועות, במרווחי זמן קבועים ובשיטות דיגום ואנליזה קבועות. באגם קיימות חמש תחנות דיגום קבועות הנדגמות אחת לשבוע במרווחי עומק של חמישה מטר. הניטור באגם נעשה ע"י המעבדה לחקר הכינרת (חיא"ל).
מערך הניטור באגן ההיקוות מבוסס על מדידות הידרולוגיות וכימיות המתקיירשות המים, והניטור הכימי באגן ההיקוות נעשה ע"י יח' ההיקוות של חב' "מקורות". על בסיס מדידות אלו מחושבות כמויות המים הזמינים בכינרת, ניתנות תחזיות למפלסי האגם, מחושבים עומסי החומרים הכימיים במים ע"י הכפלת ריכוז המרכיב הכימי במים בנפח המים העובר בתחנת הניטור. בנוסף מנוטרים המעיינות המלוחים במרחב הכינרת להערכת שפיעת המלח מהם וליצירת מאזן מלח המאפשר חישוב כמות המלח הנובעת מהמעיינות המלוחים התת-ימיים.
מטרות מערך הניטור
מערך הניטור הוא כלי מעקב המשמש לשמירה על הכינרת כמערכת אקוואטית יציבה המספקת מי גלם לשתייה ולחקלאות באיכות גבוהה. מטרה זו מושגת תוך:

איסוף נתוני תשתית.
דווח שוטף על מצב הכינרת ואגן ההיקוות.
מתן התרעה על שינוי באיכות המים או על מגמה של שינוי בטווח קצר או ארוך.
ניתוח נתוני הניטור ליצירת בסיס לקבלת החלטות תפעוליות באגם, באגן ובמערכות אספקת המים בכינרת.
איתור וכימות מקורות הזיהום באגן ההיקוות.
כימות התרומה הפנימית של נוטריאנטים, מלח ומזהמים שונים.

למידע נוסף

מעבדה לחקר הכינרת

מאמר בנושא, מתוך "הנדסת מים", גיליון 50, אוגוסט 2001-