הנדסה

הנדסה

מחלקת הנדסה מרכזת את התכנון והביצוע של תשתיות המים והביוב, כבישים, תאורה, פיתוח נופי וכד' בתחום האיגוד, לרבות ביצועו של שביל סובב כינרת.

תכנון:

המחלקה עוסקת בניהול ופיקוח על הכנת תכניות אב ופרוגרמות, תכניות מיתאר, תכניות מפורטות ועוד.

המחלקה מייצגת את  הרשות בוועדות התכנון, אחראית לפעילות הקשורה בהוצאת אישורי בנייה  בחופים שבתחום האיגוד.

ביצוע:

המחלקה אחראית על הביצוע של  עבודות הבניה והתשתיות בתחום האיגוד.

אחראית על כל  הקשור בפרסום מכרזי ביצוע תשתיות בתחום האיגוד.

רשות תמרור:

המחלקה מתפקדת כרשות תמרור ושילוט מקומית בתחום האיגוד.