אודות איגוד ערים כינרת

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2004 מצא ליקויים רבים באופן ניהול חופי הכינרת. בין הליקויים היו סגירת וחסימת חופי הכינרת ומניעת גישה חופשית לחלקים נרחבים ממנה; הקמת גדרות בלא היתרי בניה כחוק המונעות מהציבור מעבר חופשי; פעילות אכיפה דלה נגד מחזיקי חופים ללא חוזה. ההתקשרויות החוזיות עם מפעילי החופים נערכו ללא מכרז בניגוד לחוק חובת המכרזים. לדברי המבקר, נופשים שביקשו לשהות בחופים רק שעה- שעתיים נדרשו לשלם עבור חניה יומית. כמו כן, מבדיקת המבקר עלה, כי ישנם חופים שאף גבו בניגוד לחוק תשלום מהולכי רגל. ברקע כל זאת, מצב תשתיות התחבורה, המים והביוב היה ירוד ביותר.

ב- 8 באפריל 2008 התפרסם "חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת", שבמסגרתו הוקם איגוד ערים כינרת.

בחוק נקבע, כי זרוע הביצוע של האיגוד תהיה רשות ניקוז ונחלים כינרת.

הרשות הקימה לצורך כך את אגף מנהלת הכינרת (בשמו הקודם אגף סובב כינרת), הכולל שלושה תחומים: תחום ניהול חופים, תחום תכנון והנדסה ותחום פיקוח ואכיפה.

בספטמבר 2008 הוקם האיגוד באופן פורמאלי. נקבעה מועצה מטעמו, המורכבת מנציגי רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. נבחר יור האיגוד.

בנובמבר 2008 אושרה לראשונה במועצת האיגוד תוכנית העבודה לשנת 2009.

מטרת האיגוד, כפי שהוגדרה בחוק, היא:

להסדיר את הטיפול בחופי הכנרת בראייה כוללת ואחידה, בהתחשב בהיבטים הייחודיים של הכינרת; להגביר את האכיפה של חיקוקים, שנועדו למנוע ולצמצם את הפגיעה בכינרת.

תפקידי איגוד ערים כינרת הם:

– ייזום הליכי תכנון ופיתוח ברמות שונות, החל משינויי תב"ע נקודתיים וכלה בשינוי כולל לתמ"א 13 ועוד;

– ניהול שוטף של חופי הכינרת הציבוריים והמוסדרים וחופי הכינרת הפתוחים, אשר בתחום השיפוט של איגוד ערים כינרת;

– פיתוח, תפעול ותחזוקה של תשתיות בתחום האיגוד, לרבות תשתיות לדרכים וכן למים ולביוב;

– יצירת דרך גישה לציבור, לחופים ולשטחים ציבוריים הגובלים בהם והסרת כל מכשול מלאכותי, החוסם שלא כדין את המעבר החופשי לחופים, כאמור.

נוסף על התפקידים הנ"ל על איגוד ערים כינרת לפעול בתחום הפיקוח לאכיפת החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת, ביניהם: "שמירה על הסביבה החופית", "חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת)", "חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים" ועוד.

מועצת האיגוד מונה 12 חברים, נציגי משרדי הממשלה והרשויות המוניציפליות בסובב כינרת.

המועצה מתכנסת אחת לכ-3 חודשים ודנה בקביעת מדיניות האיגוד, אישור תקציבים ותכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות, מקדמת ומאשר הצעות לחוקי עזר ועוד.